Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Al onze geleverde diensten en verkopen worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Huidige voorwaarden vervangen of wijzigen alle vroegere voorwaarden overeengekomen tussen partijen.

Kosten ten gevolge van gebrekkig of onvoldoende aanwezig zijn van de offerte voorziene elementen “die voorzien of uitgevoerd zijn voor aanvang van de werken” vallen extra ten laste van de klant en zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijzen.

 

KLACHTEN – TERUGGAVE - AANSPRAKELIJKHEID. 

Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur, dienst of goed moet gebeuren bij aangetekende brief. In geval van klacht wegens niet-conformiteit, dient de klacht, op straffe van onontvankelijkheid, bij PLEISTERWERKEN VERHELST BV toe te komen ten laatste 8 dagen na levering. In geval van klacht wegens verborgen gebreken, dient de klacht, op straffe van onontvankelijkheid, bij PLEISTERWERKEN VERHELST BV toe te komen ten laatste 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek. In elk geval zijn klachten die bij PLEISTERWERKEN VERHELST BV toekomen later dan 6 maanden na de levering onontvankelijk. Betaling geldt als aanvaarding.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Geen enkele teruggave kan uitgevoerd worden zonder enerzijds een gemotiveerde en geschreven uitleg van de klant, geadresseerd aan PLEISTERWERKEN VERHELST BV, tenminste 5 dagen voor de terugzending van de goederen en anderzijds de geschreven instemming vanwege PLEISTERWERKEN VERHELST BV. Deze instemming houdt geen enkele bekentenis in met betrekking tot grieven van de klant.

PLEISTERWERKEN VERHELST BV houdt zich het recht voor de teruggeleverde goederen te vervangen. PLEISTERWERKEN VERHELST BV is maximaal gehouden tot vergoeding van de schade, zowel de directe als de indirecte schade als de schade tengevolge van zichtbare dan wel verborgen gebreken, ten belope van de factuurwaarde van het ondeugdelijke goed.

PRIJS. In België zijn de prijzen van PLEISTERWERKEN VERHELST BV behoudens strijdige vermelding, exclusief leverings-, transport- en verzekeringskosten en exclusief BTW. De klant treft alle voorzieningen om de werf, inclusief ondergrond, veilig en bereikbaar te maken en te houden gedurende de volledige periode van uitvoering der werken. Meerwerken zullen afzonderlijk worden aangerekend in regie aan de gangbare prijzen, gekend aan de klant.
 

PLEISTERWERKEN VERHELST BV heeft het recht deze prijzen aan te passen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het gebied van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen en belastingen en andere overheidslasten, in de valutakoersen, in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van de kostprijs van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Wijziging van de prijs om vermelde reden kunnen geen grond vormen voor de klant om tot annulatie van de bestelling over te gaan.

LEVERINGSTERMIJN. De eventueel voorziene leveringstermijn is enkel ten indicatieve titel vermeld en is niet van strikte toepassing. De klant kan in geen geval het niet-respecteren van de leveringstermijn opwerpen om schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij PLEISTERWERKEN VERHELST BV meer dan 30 dagen in gebreke zou blijven een verklaring aan de klant te verschaffen nadat de klant PLEISTERWERKEN VERHELST BV bij aangetekende brief in gebreke zou hebben gesteld omtrent het niet-respecteren van de voorziene leveringstermijn. De klant is maximaal gerechtigd op een schadeloosstelling ten belope van het betaald voorschot.

 

BETALING
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege, zonder aanmaning een conventionele intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 5% op jaarbasis dan wel in geval van levering aan een onderneming de toepasselijke intrestvoet wet betalingsachterstand, te rekenen vanaf faktuurdatum.  Er is ook een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd op het openstaande factuurbedrag van 10% met een minimum van 125 EUR per factuur en een maximum van 2.500 EUR. In geval van niet-uitvoering door PLEISTERWERKEN VERHELST BV zal de consument en enkel de consument recht hebben op schadevergoeding voor zijn bewezen schade.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van PLEISTERWERKEN VERHELST BV betaalbaar uiterlijk 1 week na de datum van de factuur.

Bij niet-betaling of niet-uitvoering van de verplichtingen van de klant behoudt PLEISTERWERKEN VERHELST BV zich het recht voor om zijn diensten stop te zetten.

Tevens behoudt PLEISTERWERKEN VERHELST BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant blijft gehouden tot betaling van het gepresteerde.


 

EIGENDOMSVOORBEHOUD. 

De door PLEISTERWERKEN VERHELST BV geleverde goederen blijven eigendom van PLEISTERWERKEN VERHELST BV zolang deze waren niet integraal betaald zijn. Voor een bedrag gelijk aan het nog te betalen saldo zijn de goederen in consignatie bij de klant. Bij niet of niet tijdige betaling kan PLEISTERWERKEN VERHELST BV haar prestaties opschorten, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. PLEISTERWERKEN VERHELST BV kan op elk ogenblik de goederen revindiceren. De vordering hiertoe wordt aan de klant bij gewone brief of bij faxbericht kenbaar gemaakt. De klant verbindt zich ertoe de aangekochte doch niet volledige betaalde goederen niet te verkopen, te verhuren of weg te schenken.
 

VRIJWARING - OVERMACHT. VERHELST 
PLEISTERWERKEN VERHELST BV houdt zich het recht voor om, ingeval van staking, oorlog, overstroming, brand, vorst, vervoermoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van PLEISTERWERKEN VERHELST BV bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke PLEISTERWERKEN VERHELST BV toestaat de op dat ogenblik in uitvoering zijnde diensten op te schorten gedurende de periode van overmacht of te verbreken, zonder dat koper gerechtigd is om schadevergoeding te vorderen lastens PLEISTERWERKEN VERHELST BV.


 

ANNULERING VAN EEN BESTELLING. 

Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door VERHELST WOUTER BVBA. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde van de bestelling (incl. BTW) verschuldigd, te vermeerderen met de eventuele verzendings- en terugnamekosten en een conventionele intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 5% op jaarbasis vanaf de ingebrekestelling tot betaling van de schadevergoeding.

BEVOEGDHEID. Elk geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van BRUGGE of deze waar de exploitatiezetel van VERHELST WOUTER BVBA gevestigd is, zijn bevoegd om er kennis van te nemen. VERHELST WOUTER BVBA is ook gemachtigd zijn vordering in te leiden voor de rechter die wordt aangewezen in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
 

SLOTBEPALING
Het niet-uitoefenen of het niet-eisen van een strikte toepassing van deze verkoopsvoorwaarden t.a.v. de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht van VERHELST WOUTER BVBA om zich later steeds op de strikte toepassing van de voorwaarden te beroepen. Eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden, raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules. Partijen zullen een eventueel nietige clausule vervangen door een clausule die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van partijen.